Jedną z naszych specjalizacji jest dekodowanie i tłumaczenie dokumentów sporządzonych niemieckim pismem odręcznym zwanym fachowo jako pismo neogotyckie.

Do najczęściej stosowanych odmian pisma można zaliczyć kursywę późnogotycką, niemieckie pismo kancelaryjne, kurenta, pismo Sütterlina oraz pismo z Offenbach.

Wykonujemy tłumaczenia następujących dokumentów:

 • Akty nobilitacyjne
 • Tablice przodków
 • Imienne świadectwa obywatelstwa
 • Kroniki
 • Poczta polowa
 • Akty stanu cywilnego
 • Protokoły sądowe
 • Listy czeladnicze
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych
 • Poświadczenia obywatelstwa
 • Katastry
 • Listy patentowe
 • Przywileje
 • Dokumenty kościelne
 • Świadectwa szkolne

Oryginalny tekst jest tłumaczony zgodnie ze specyfiką pisowni i kształtu tekstu nowoczesną czcionką antiqua. Dzieje się tak przy konsekwentnym stosowaniu jasno sformułowanych reguł. Chociaż reguły te mogą się nieco różnić w zależności od wieku i charakteru tekstu, zwykle uwzględniają następujące zasady.

 1. Oryginalny tekst jest dekodowany zgodnie z wielkością liter oraz układem tekstu.
 2. W przypadku niejednoznacznych wielkich lub małych liter, a także separacji lub kombinacji, zapada decyzja na korzyść obecnie stosowanych praktyk.
 3. Znaki interpunkcyjne zawarte w oryginalnym tekście są przejmowane i, jeśli to konieczne, uzupełniane dalej, jeśli wydaje się to przekonujące lub sprzyja zrozumieniu tekstu.
 4. Skróty słów umieszcza się w nawiasach kwadratowych, jeśli jest to możliwe. W przeciwnym razie skrót jest oznaczony kropką. Skróty wspólnej miary i jednostek monet nie są rozstrzygane.
 5. Skróty i znaki, których nie można przedstawić we właściwej formie podlegają uzgodnieniom.
 6. Pozycje, które nie są jednoznacznie czytelne, są oznaczone jako takie i, w razie potrzeby, skomentowane w przypisach.
 7. W przypisach umieszczone zostają uwagi.

Alternatywnie, klient może określić obowiązujące zasady dotyczące samego odtwarzania tekstu, jeśli jest to konieczne, na przykład w przypadku edycji źródłowych lub prac naukowych.

Po odkodowaniu tekstu i dokonaniu tłumaczenia po odpowiednim czasie następuje kontrola i sprawdzanie tekstu w celu zagwarantowania poprawności przekładu .

Usługi dodatkowe

 • Objaśnienie słów, zwrotów, nazw, skrótów oraz informacji o wymiarach, monetach i czasie, które nie są już używane
 • Tłumaczenie fragmentów łacińskich język polski [nie dotyczy tłumaczeń poświadczonych!]
 • Podsumowanie treści tekstu / regest
 • Dostosowanie treści do aktualnego języka i nawyków pisania (Należy zauważyć, że wszelkie odchylenia od oryginalnego tekstu powodują utratę informacji!)

Każde zamówienie jest traktowane dyskretnie. Dotyczy to zarówno klienta, jak i przesłanego materiału.

Koszty tłumaczenia zależą od różnych czynników:

 • Poziom trudności pisma
 • Tekstura oryginału
 • Zakres dokumentu
 • Zewnętrzny kształt tekstu
 • Udział skrótów, nazw własnych, obcych słów itp.
 • Zlecone usługi dodatkowe
 • Czas