Jak wygląda kwestia jakości w Państwa kancelarii?

Każde tłumaczenie bez względu na rodzaj przechodzi weryfikację przez tłumacza po zakończeniu tłumaczenia. Następnie tekst jest poddawany korekcie językowej – następuje wtedy sprawdzanie tekstu pod względem poprawności językowej i poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych. W przypadku tekstów specjalistycznych zasięgamy porady lub konsultacji u specjalistów z danej dziedziny względnie konsultujemy to z klientem.

Oczywiście pomimo korekty i weryfikacji może zdarzyć się błąd lub reklamacja. Kancelaria posiada stosowne ubezpieczenie OC na kwotę 50.000 PLN. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe Zamawiającemu na skutek niezrealizowania lub nienależytego wykonania tłumaczenia, o ile było to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, na skutek działania siły wyższej lub wystąpienia zdarzeń losowych, za które Wykonawca, ani jego podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności.